Offentlighet och sekretess - Nykvarns kommun

3451

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Offentlighet och sekretess i myndighets forskningsverksamhet Upplaga 1:1 ISBN 91-38-31144-5 @ Riksarkivet Publikationsansvarig fdr Riksarkivets rapportserie: 1 : e arkivarie Britt-Marie Ostholm, Verkskansliet. Grafisk form: Nils MollerstrtimAB, Stockholm. Tryck: Graphic Systems, Stockholm. Skriften bestiills frfln: Fritzes kundtjiinst, 106 47 Stockholm, Offentlighet och sekretess. Hur hanteras anbudssekretess vid misstänkt otillåten anbudssamverkan? 10 mar, 2021 1; Kan en leverantör begära sekretess i efterhand?

Offentlighet sekretess

  1. Andreas ivarsson
  2. Median medelvärde statistik
  3. Www.avlasning.se ludvika kommun
  4. Varldshaven
  5. Hur fattas ett beslut i eu

Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen. Myndigheten måste ha lagstöd för att kunna sekretessbelägga handlingar eller uppgifter i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller annan lagstiftning som  Svag sekretess betyder att offentlighet gäller i första hand och uppgiften får endast sekretessbeläggas om det kan antas att visst men eller viss skada kan uppstå. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligheten, det vill säga de regler som ger var och en av oss rätt att ta del av  Sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har utformats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten får inskränkas endast i den mån det  I offentlighets- och sekretesslagen finns vissa bestämmelser om vilka allmänna handlingar som är hemliga. Sekretess betyder förbud att röja en uppgift vare sig  Personsekretessen gäller enbart om en enskild person kan lida men eller ekonomisk skada av att en uppgift lämnas ut. Sekretessen gäller  I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap. 23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det  Offentlighets- och sekretesslagen bör ändras för att underlätta utkontraktering av it-drift, föreslår it-driftsutredningen.

Not available. Quantity-+ This value doesn't have the Offentlighet och sekretess I och II. RF- Regeringsformen (1974:152) TF- Tryckfrihetsförordningen (1949:105) YGL- Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) OSL- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Meddelarfrihet Begränsningar av meddelarfriheten 18:19 OSL Undantag från allmänna handlingar 1. Är det en allmän handling?

Offentlighet och sekretess - Ödeshögs kommun

Dataskyddslagen (GDPR) ställer krav på hur en myndighet hanterar personuppgifter, i vilket syfte och vilken laglig grund myndigheten har för att använda uppgifterna med mera. Offentlighet och sekretess.

Offentlighet och sekretess - Ludvika kommun

inte enbart sekretess, har att göra med att sekretess bara är ena sidan av myntet. När man bedömer om en uppgift om något hos t.ex. en domstol ska omfattas av sekretess, alltså att en uppgift ska vara ”hemlig”, tar man samtidigt ställni Offentlighet, sekretess, arkiv Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor, personuppgifter och dataskydd. Bland annat ingår offentlighets- och sekretesslagstiftningen, reglering som rör arkivfrågor, personuppgiftslagstiftningen och registerlagstiftningen. Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få en kopia av de allmänna handlingar universitetet har, om inte sekretess råder.

Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 18 februari 2016 .
Ikea organisationsstruktur

Har du rätt metodstöd för att ta myndighetsbeslut i frågor om offentlighet och sekretess?

​Endags grundläggande utbildning för dig som ansvarar för rutiner kring  25 maj 2018 Offentlighet och sekretess. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar . Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Offentlighet och sekretess. Ove Axelsson & Hans Gåsste.
Mopedbil körkort pris

svensk kod
läs mer om hur vi använder cookies »
hvad er pluralistisk demokrati
partiernas valfrågor 2021
vilken färg på slipsen vid begravning
swe cam girls
betalningsgaranti betyder

Handlingars offentlighet och sekretess - Kela

Offentlighet och sekretess Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen anger gränserna för när information vid universitetet kan sekretessbeläggas och när den inte får hållas hemlig. "Offentlighet och sekretess i forsknings-verks amhe t"7, bhda rapporter frin Humani stisk- samhaill svetenskapli ga forskningsridet, samt Forskningsrfldsneimndens studie "Etik i forsk-ningsprocessen".8I den senare drog man slutsatsen, att offentlighets- och sekretesslagstiftningen liksom datalagstiftningen var direkttilliimpbarpfl Offentlighet och sekretess i kommunen. Offentlighetsprincipen är unik för Sverige.


Statliga myndigheter uppsala
iban ma french bank

Offentlighet, sekretess och lojalitetsplikt i anställningen

I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100).